Kategorie

Catalogues

ZEMAN catalogue EUR - Open
ZEMAN catalogue USD - Open

Polityka zwrotów

Wydane przez TECHNOGROUP s.r.o. (zwaną dalej "Sprzedającym")

Służy do zapewnienia prawidłowej procedury reklamacji i obsługi reklamacji z tytułu wad towarów konsumpcyjnych.

Została ona sporządzona zgodnie z ustawą nr 40/1964 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, oraz ustawą nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

Artykuł 1

PRAWO KUPUJĄCEGO DO REKLAMACJI WADLIWEGO TOWARU

Jeżeli sprzedany towar nie jest zgodny z umową kupna w momencie odbioru przez kupującego lub jeśli zakupiony towar ma wadę, kupujący może dochodzić od sprzedającego swojego prawa do odpowiedzialności za wadliwy towar . Za wadę nie można uznać zmiany właściwości towaru, która nastąpiła w okresie gwarancyjnym w wyniku zużycia lub niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej interwencji.

W przypadku skorzystania przez kupującego z uprawnienia wynikającego z odpowiedzialności za wadliwy towar (zwanej dalej "reklamacją"), kierownik sklepu lub upoważniony przez kupującego pracownik zobowiązany jest do podjęcia decyzji o zasadności reklamacji niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu potrzebnego na profesjonalną ocenę wady. Pracownik odpowiedzialny za rozpatrywanie reklamacji musi być obecny w zakładzie przez cały czas otwarcia.

Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozpatrzona:

  1. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia jej stosowania,
  2. lub w dłuższym terminie, na który sprzedający i kupujący mogą się zgodzić.

Po upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji kupującemu przysługują takie same uprawnienia, jak gdyby była to wada, której nie można usunąć na podstawie art. 6 niniejszych Zasad reklamacji.

Kierownik sklepu lub upoważniony przez niego pracownik uzna reklamację, jeżeli towar zostanie odpowiednio wyczyszczony, wysuszony, a ogólne zasady higieny nie uniemożliwiają rozpatrzenia reklamacji.

Artykuł 2

MIEJSCE ZŁOŻENIA SKARGI

Kupujący powinien złożyć reklamację najlepiej w sklepie, w którym towar został zakupiony. Kupujący ma jednak prawo do złożenia reklamacji:

  1. w każdym zakładzie należącym do Sprzedawcy, w którym możliwe jest uznanie reklamacji, w zakresie asortymentu sprzedawanych towarów,
  2. w siedzibie lub siedzibie sprzedawcy.

Kupujący zobowiązany jest udowodnić, że jego roszczenie o rozpatrzenie reklamacji jest zasadne, tj. że oprócz wskazania wad dokumentuje również miejsce, cenę towaru oraz czas zakupu towaru, co najlepiej udowodnić dokumentem sprzedaży, kartą gwarancyjną lub w inny wiarygodny sposób.

Artykuł 3

TERMIN NA ZŁOŻENIE REKLAMACJI

Sprzedający jest odpowiedzialny za zapewnienie, że sprzedany przedmiot jest zgodny z umową kupna w momencie odbioru przez kupującego, a także za wady, które wystąpią po odebraniu rzeczy przez kupującego w okresie gwarancyjnym.

Termin złożenia reklamacji (okres gwarancji) wynosi 24 miesiące od daty otrzymania towaru w sklepie. Na życzenie kupującego sprzedawca zobowiązany jest wystawić kupującemu przy sprzedaży kartę gwarancyjną, wskazującą zakres i warunki gwarancji. Jeśli charakter przedmiotu na to pozwala, zamiast karty gwarancyjnej wystarczy dowód zakupu przedmiotu. Prawo kupującego do reklamacji towaru wygasa, jeśli nie zostało ono wykonane w okresie gwarancyjnym.

Kupujący powinien złożyć reklamację bez zbędnej zwłoki niezwłocznie po stwierdzeniu wady, aby reklamacja mogła zostać właściwie oceniona i rozpatrzona. Okresu gwarancji nie należy mylić ze zwykłym okresem użytkowania towaru, tj. okresem, przez który towar może trwać ze względu na swoje właściwości, przeznaczenie i różnicę w intensywności użytkowania, jeśli jest używany i traktowany prawidłowo.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji poprzez wymianę wadliwego towaru na nowy, termin na złożenie reklamacji biegnie ponownie od momentu otrzymania nowego towaru przez kupującego.

Artykuł 4

SPRZECZNOŚĆ Z UMOWĄ KUPNA

W przypadku, gdy towar nie jest zgodny z umową kupna w momencie jego otrzymania przez kupującego, kupujący ma prawo do bezpłatnego przywrócenia towaru do stanu odpowiadającego umowie kupna, zgodnie z życzeniem kupującego poprzez wymianę przedmiotu lub jego naprawę, jeśli ta procedura nie jest możliwa, kupujący może zażądać rozsądnej zniżki od ceny przedmiotu lub odstąpić od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący wiedział o niezgodności z umową kupna lub spowodował niezgodność z  umową kupna przed odbiorem przedmiotu.

O ile nie jest to sprzeczne z charakterem rzeczy lub nie zostanie udowodnione, że niezgodność z umową kupna, która ujawni się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od daty otrzymania rzeczy, zostanie uznana za istniejącą w momencie otrzymania towaru.

Artykuł 5

WADY MOŻLIWE DO USUNIĘCIA

Za wady możliwe do usunięcia uważa się te wady, których wygląd, funkcja i jakość produktów nie ucierpiały w wyniku ich usunięcia, a naprawa może zostać przeprowadzona prawidłowo w przewidzianym terminie. Termin usunięcia wady nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych lub dłuższego terminu uzgodnionego między sprzedającym a kupującym. Obowiązkiem sprzedawcy jest ocena charakteru wady.

Sprzedający jest zobowiązany do bezpłatnego i niezwłocznego przywrócenia rzeczy do stanu odpowiadającego umowie kupna, zgodnie z żądaniem kupującego, albo poprzez wymianę rzeczy, chyba że jest to nieproporcjonalne do charakteru wady, albo przez jej naprawę. Jeżeli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może żądać rozsądnego rabatu od ceny przedmiotu lub odstąpić od umowy.

W przypadku możliwej do usunięcia wady już używanego towaru, kupujący ma prawo żądać jedynie bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia wady, natomiast sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.

Czas od reklamacji do momentu, w którym kupujący był zobowiązany do odbioru towaru po zakończeniu naprawy, nie jest wliczany do okresu gwarancyjnego. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania kupującemu potwierdzenia (formularza reklamacyjnego) określającego datę złożenia reklamacji, a także czas naprawy i czas jej trwania

Artykuł 6

WADY NIEODWRACALNE

Wady nieusuwalne to takie, których nie można całkowicie usunąć w przewidzianym terminie i które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie produktu. Jeżeli wada jest nieusuwalna, kupujący może żądać:

  1. wymiana towaru na inny wolny od wad,
  2. Odstąpienie od umowy kupna (kupujący zwraca wadliwy towar i otrzymuje zwrot ceny zakupu).

Jeżeli w towarze występuje inna nieusuwalna wada, która nie uniemożliwia jego użytkowania, a kupujący nie wymaga wymiany rzeczy, kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu od ceny towaru lub może odstąpić od umowy.

Kupującemu przysługują takie same prawa jak w przypadku wad nieusuwalnych, nawet jeśli ta sama wada możliwa do usunięcia pojawi się na towarze nawet po dwóch poprzednich naprawach lub jeśli w towarze występują jednocześnie co najmniej trzy wady możliwe do usunięcia.

Artykuł 7

TOWARY SPRZEDAWANE PO NIŻSZYCH CENACH

Produkty posiadające wady (produkty nowe lub produkty używane), które nie uniemożliwiają użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, mogą być sprzedawane wyłącznie po niższych cenach. Należy ostrzec kupującego, że produkt ma wadę i na czym polega wada, chyba że wynika to w sposób oczywisty z charakteru sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów nowych lub używanych, dla których uzgodniono niższą cenę. W przypadku wystąpienia wady ukrytej produktu sprzedawanego po niższej cenie, która uniemożliwia wykorzystanie go do danego celu z funkcjonalnego punktu widzenia, kupujący ma prawo do reklamacji produktu zgodnie z art. 3, 4, 5 i 6 niniejszych Zasad rozpatrywania reklamacji. Jeżeli w produkcie sprzedawanym po niższej cenie występuje inna nieusuwalna wada, która nie uniemożliwia jego wykorzystania w danym celu, kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu od ceny produktu.

W przypadku przedmiotów używanych okres gwarancji może zostać skrócony do 12 miesięcy, pod warunkiem, że sprzedawca uzgodni to z  kupującym. Sprzedawca jest wówczas zobowiązany do wskazania tego terminu w dowodzie zakupu przedmiotu.

Jeżeli cena towaru została obniżona w związku z wyprzedażą lub wyprzedażą posezonową i jest to sprzedaż nowego towaru bez wad, sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady towaru sprzedanego w ten sposób.

Artykuł 8

SPORÓW

Spory wynikłe z postępowania reklamacyjnego rozstrzyga sąd.

Praga, 1.1.2014

Podpis przedstawiciela firmy:

Procedura Reklamacyjna wchodzi w życie i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku!
Wydawca: TECHNOGROUP s.r.o., Českomoravská 1181/21, 190 00 Praha 9
Faks:+420 573 902 055
e-mail: info@zeman.cz
Kod towaru: 2-2014