Kategorie

Catalogues

ZEMAN catalogue EUR - Open
ZEMAN catalogue USD - Open

Ogólne warunki handlowe

ZEMAN / TECHNOGROUP s.r.o., ID:28073436, z siedzibą pod adresem Českomoravská 1181/21, 190 00 Praha 9

1. Preambuła

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWH) mają zastosowanie do zakupów w sklepie internetowym http://zemanboots.com/, który jest obsługiwany przez ZEMAN / TECHNOGROUP s.r.o., ID:28073436, z siedzibą pod adresem Českomoravská 1181/21, 190 00 Praha 9, zarejestrowana siedziba nr. w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, Insert 163295. Niniejsze OWH regulują stosunki między Kupującym a Sprzedającym w zakresie sprzedaży towarów między ZEMAN / TECHNOGROUP s.r.o., ID:28073436, z siedzibą pod adresem Českomoravská 1181/21, 190 00 Praha 9, nr rej. w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, Insert 163295 (zwana dalej "Sprzedającym") i jej partnerzy biznesowi (zwani dalej "Kupującym").

Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami, których integralną część stanowi Procedura reklamacyjna, oraz że wyraża na nie zgodę. Kupujący zostanie w wystarczający sposób powiadomiony o niniejszych warunkach i będzie miał możliwość zapoznania się z nimi przed faktyczną realizacją zamówienia.

2. Definicja

2.1

Sprzedającym jest (spółka) ZEMAN / TECHNOGROUP s.r.o., ID:28073436, z siedzibą pod adresem Českomoravská 1181/21, 190 00 Praga 9, nr siedziby. w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 163295.

2.2

Kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą.

Konsumentem jest osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu. Podczas nawiązywania stosunków handlowych Konsument przekazuje Sprzedawcy wyłącznie swoje dane kontaktowe niezbędne do sprawnej realizacji zamówienia lub dane, które chce mieć na dokumentach zakupu.

Stosunki prawne Sprzedającego z Konsumentem nieuregulowane wyraźnie w niniejszych OWH podlegają odpowiednim przepisom ustawy nr 40/1964 Dz.U., Kodeks cywilny i ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, obie w brzmieniu obowiązującym, a także powiązanym przepisom.

Przedsiębiorca oznacza:

 • osobę zarejestrowaną w rejestrze handlowym,
 • osobę zarejestrowaną w rejestrze handlowym (w szczególności spółki handlowe),
 • osobę, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie licencji handlowej (przedsiębiorca zarejestrowany w rejestrze handlowym),
 • osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie licencji innej niż licencja handlowa na mocy przepisów szczególnych (obejmuje to na przykład wolne zawody, takie jak zawód prawnika itp
 • osoba, która prowadzi produkcję rolną i jest wpisana do rejestru na podstawie przepisów szczególnych.

Stosunki prawne Sprzedającego z Kupującym, który jest przedsiębiorcą, nieuregulowane wyraźnie w niniejszych OWH lub w Umowie między Sprzedającym a Kupującym, podlegają odpowiednim przepisom ustawy nr 513/1991 Dz.

Indywidualna Umowa Sprzedającego z Kupującym jest nadrzędna w stosunku do Regulaminu.

2.3. umowa konsumencka

Umowa kupna, umowa o dzieło lub inne umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli stronami umowy są z jednej strony konsument, a z drugiej strony dostawca lub Sprzedawca.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Kupującego podlega ustawie nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, oraz innym przepisom obowiązującym w Republice Czeskiej. Kupujący, podejmując dobrowolną decyzję (poprzez naciśnięcie przycisku "Zamów" tlac%CC%8Ci%CC%81tko%20objednat.jpg), oświadcza, że jest świadomy powyższego i wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez operatora tego sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ochrony swoich praw w zakresie określonym przepisami prawa. Zgodę można w każdej chwili wycofać w formie pisemnej. Dane osobowe będą w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dane będą przechowywane i nie będą udostępniane aplikacjom stron trzecich.

Podając powyższe dane osobowe i klikając ikonę potwierdzenia, Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w zakresie, w jakim zostały one wypełnione w konkretnym przypadku lub uzyskane o nim na podstawie zawartej Umowy kupna lub w kontekście przeglądania strony internetowej Operatora, przez Operatora i Sprzedawcę, których dane są podanew preambule niniejszego Regulaminu, jako Administratora, w celu oferowania usług i produktów Administratora, przesyłania informacji o działalności Administratora, w tym drogą elektroniczną (w szczególności e-mail, wiadomości SMS, telemarketing) zgodnie z ustawą nr. 480/2004 Coll., przez okres do wycofania tej zgody (np. poprzez wysłanie dowolnej wiadomości na adres e-mail: info@zeman.cz). Administrator może powierzyć przetwarzanie powyższych danych osobowych osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu.

Administrator niniejszym informuje osobę, której dane dotyczą, i udziela jej wyraźnych instrukcji dotyczących praw wynikających z ustawy nr 101/2000 Dz, u. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności, że podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do nich, ma prawo do odwołania wyżej wymienionej zgody w dowolnym momencie na piśmie na adres administratora, a ponadto ma prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia jej praw i zażądać odpowiednich środków zaradczych, którymi są np. osoba, której dane dotyczą, ma prawo do następujących środków zaradczych: powstrzymanie się od takich działań przez administratora danych, naprawienie sytuacji, przeprosiny, sprostowanie lub uzupełnienie, zablokowanie, zniszczenie danych osobowych, wypłata odszkodowania pieniężnego, a także skorzystanie z innych praw wynikających z art. 11 i 21 niniejszej ustawy. Jeśli Kupujący chce poprawić dane osobowe przetwarzane na jego temat przez Operatora lub Sprzedającego, może o to poprosić pod adresem e-mail info@zeman.cz lub pod wyżej wymienionym adresem pocztowym Operatora lub Sprzedającego.

W ramach programu Verified by Customers, w którym uczestniczy nasz sklep internetowy, określamy zadowolenie z zakupu za pomocą ankiet e-mailowych. Są one wysyłane za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, chyba że odmówisz ich otrzymania zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania ankiet w ramach programu Verified by Customers odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który polega na określeniu zadowolenia użytkownika z dokonanego u nas zakupu. Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego Heureka.cz, operatora portalu Heureka.cz, w celu wysyłania ankiet, oceny opinii i analizy naszej pozycji rynkowej; w tym celu możemy przekazywać informacje o zakupionych towarach i adres e-mail. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim do ich własnych celów podczas wysyłania kwestionariuszy e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wysyłaniu kwestionariuszy e-mail w ramach programu Customer Verified, odrzucając dalsze kwestionariusze za pomocą łącza znajdującego się w wiadomości e-mail z kwestionariuszem. W przypadku wyrażenia sprzeciwu nie będziemy dalej wysyłać kwestionariusza.

4. Zamawianie i zawieranie Umowy

Kupujący jest uprawniony do zamawiania towarów u Sprzedającego za pośrednictwem systemu zamówień sklepu internetowego lub telefonicznie.

Propozycją zawarcia umowy kupna jest umieszczenie oferowanych towarów przez Sprzedającego na stronie internetowej, umowa kupna zostaje zawarta poprzez wysłanie zamówienia lub telefoniczne zamówienie Kupującego przez konsumenta i przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu tę akceptację, wysyłając informacyjną wiadomość e-mail na podany adres e-mail, ale potwierdzenie to nie ma wpływu na zawarcie Umowy. Wynikająca z tego Umowa (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie za zgodą stron lub z przyczyn ustawowych.

Ze względów wydajnościowych i ekonomicznych Sprzedający nie jest w stanie przechowywać niektórych rodzajów towarów o mniejszej sprzedaży przez dłuższy czas. Przy zamawianiu towarów o wartości przekraczającej 27 000 CZK Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu zadatek w wysokości 50% ceny sprzedaży towaru. Sprzedający jest zobowiązany do zamówienia towaru u Dostawcy dopiero w momencie zapłaty pełnej kwoty zadatku przez Kupującego. Dla zapłaty zadatku Sprzedający akceptuje warunki płatności określone w części 6 niniejszych OWH, w pozycjach Płatność przelewem, Płatność PayPal (Visa, MasterCard). Zadatek podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zapewnić dostawy towaru Kupującemu.

Niniejsze OWH zostały sporządzone w języku czeskim, a umowa kupna-sprzedaży może zostać zawarta wyłącznie w języku czeskim. Konsument, który ma stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej poza terytorium Republiki Czeskiej lub który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej poza terytorium Republiki Czeskiej, potwierdzając zamówienie wyraża zgodę na zawarcie umowy kupna w języku czeskim. Po zawarciu umowy kupna nie jest możliwe ustalenie, czy wystąpiły jakiekolwiek błędy w przetwarzaniu danych przed złożeniem zamówienia lub poprawienie takich błędów. Zawarta umowa kupna jest archiwizowana przez Sprzedającego i jest dostępna dla Kupującego na żądanie w ciągu 1 roku od daty jej podpisania.

5. Cena i płatność

Oferta i ceny podane w sklepie internetowym Sprzedającego są umowne, ostateczne, zawsze aktualne i obowiązujące,
i tak długo, jak są oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym. Koszty wysyłki
są określone w sekcji "Czas i warunki dostawy". Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Kupujący. Ostateczna cena obliczona po wypełnieniu formularza zamówienia jest już wskazana z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Cena podana za towar w momencie składania zamówienia przez Kupującego obowiązuje jako cena w momencie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Dokument podatkowy oparty na Umowie kupna pomiędzy Sprzedającym a Kupującym służy również jako dowód dostawy. Kupujący może zasadniczo przejąć towary dopiero po dokonaniu za nie pełnej zapłaty, chyba że uzgodniono inaczej.

Jeżeli Kupujący dokona płatności, a Sprzedający nie będzie w stanie zapewnić dostawy towarów, Sprzedający niezwłocznie zwróci świadczenie Kupującemu w uzgodniony sposób. Termin zwrotu wydanych środków zależy od wybranej metody zwrotu, ale nie może przekroczyć 30 dni od momentu powstania takiej niemożności.

Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty. Sprzedający akceptuje następujące warunki płatności:

 • Płatność przy odbiorze towaru
 • Płatność przelewem bankowym
 • Płatność przez PayPal (Visa, MasterCard)
 • Płatność przy odbiorze

6. Czas dostawy i warunki dostawy

Sprzedający realizuje dostawę towaru poprzez przekazanie towaru Kupującemu lub przekazanie towaru pierwszemu przewoźnikowi, przenosząc tym samym na Kupującego ryzyko uszkodzenia towaru. Dostępność produktu jest zawsze wskazana w szczegółach tego produktu. Czas dostawy zależy od dostępności produktu, warunków płatności i warunków dostawy i wynosi maksymalnie 30 dni. W normalnych przypadkach wysyłamy towar w ciągu 2 dni roboczych od zapłaty pełnej ceny zakupu. Ostateczna data dostawy jest zawsze wskazana w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Kupujący otrzyma dokument podatkowy/fakturę wraz z przesyłką.

W celu usprawnienia dostawy Sprzedający zastrzega sobie możliwość wysłania towaru do Kupującego w kilku dostawach, przy czym Kupujący ponosi koszty wysyłki tylko za pierwszą dostawę.

Termin dostawy towarów, za które Kupujący zapłaci przy odbiorze, tj. przy dostawie, rozpoczyna się w dniu ważnego zawarcia Umowy kupna zgodnie z art. IV niniejszych OWZ. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję płatności inną niż płatność za towar przy odbiorze, okres dostawy rozpoczyna się dopiero od pełnej zapłaty ceny zakupu, tj. od zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

Sprzedający akceptuje następujące warunki dostawy:

 • Poczta Czeska
 • EMS
 • Zasilkovna.cz
 • Zaslat.cz
 • TNT

W ciągu 7 dni od zakupu oferujemy możliwość bezpłatnej wymiany towaru, a w ramach tej bezpłatnej wymiany towar może zostać wysłany do kupującego 1 raz, wysyłając nowy rozmiar towaru lub inny produkt.

W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego do Sprzedającego w terminie 7 dni, Kupujący ponosi koszty przesyłki. W przypadku zamówienia towarów o wartości przekraczającej 10000,- CZK, Sprzedawca ponosi koszty wysyłki i płatności.

7. Gwarancja i serwis

W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeżeli sprzedana rzecz, jej opakowanie lub dołączone do niej instrukcje są oznaczone na rzeczy do użytku zgodnie ze specjalnymi przepisami, okres gwarancji wygasa z upływem tego okresu.

Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem. W przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie, gwarancja nie obejmuje wad, dla których uzgodniono niższą cenę. W przypadku towarów używanych sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi użytkowania lub zużycia, które towary miały w momencie ich przejęcia przez kupującego.

W celu dochodzenia naprawy gwarancyjnej konieczne jest przedstawienie dokumentu zakupu (paragon, faktura, umowa leasingu) lub karty gwarancyjnej. W przypadku wysyłki towaru do Sprzedającego, konieczne jest zapakowanie towaru do transportu w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu.

Sprzedawca zapewni Kupującemu serwis pogwarancyjny. W przypadku wysyłki towaru do Sprzedawcy, towar musi być zapakowany do transportu w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Naprawiony towar zostanie wysłany Kupującemu za pobraniem za pośrednictwem Poczty Czeskiej, przy czym do ceny naprawionego towaru zostanie doliczona opłata pocztowa w wysokości 100,- CZK.

8. Procedura reklamacyjna

W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancyjnym, kupującemu, w zależności od charakteru wady, przysługują następujące prawa przy wykonywaniu gwarancji:

w przypadku wady usuwalnej:

 1. prawo do bezpłatnego, należytego i terminowego usunięcia wady
 2. prawo do wymiany wadliwego towaru lub wadliwego elementu, chyba że jest to nieproporcjonalne do charakteru wady
 3. w przypadku niemożności przeprowadzenia procedur, o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej, prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy zakupu

w przypadku wad nieusuwalnych:

 • prawo do wymiany wadliwego towaru lub do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

w przypadku wady usuwalnej, jeżeli Kupujący nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie (tj. towar był już reklamowany 3 razy z powodu tej samej wady) lub z powodu większej liczby wad

 • prawo do wymiany wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

w przypadku innych nieusuwalnych wad i jeśli konsument nie zażąda wymiany towaru:

 • prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy zakupu

Reklamacje można składać u Sprzedawcy, we wszystkich jego siedzibach lub w innych warsztatach naprawczych, a mianowicie:

 1. 687 09 Boršice 224

Reklamacje nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

 • jeżeli udowodniono, że wada lub uszkodzenie zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją obsługi lub innym niewłaściwym postępowaniem Kupującego
 • możliwej do udowodnienia ingerencji w towar w przypadku wad spowodowanych normalnym zużyciem towarów konsumpcyjnych o określonym czasie użytkowania na podstawie przepisów szczególnych, jeżeli takie roszczenie jest zgłaszane
 • po upływie takiego okresu
 • wady spowodowane klęskami żywiołowymi

9. Odstąpienie od umowy

Z uwagi na charakter zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru. Ponadto Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami § 53 ust. 7 i 8 ustawy nr 40/164 Dz. Powyższe nie dotyczy Kupującego, który jest przedsiębiorcą i zawiera Umowę kupna w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej, Sprzedający prześle cenę zakupu na rachunek bankowy Kupującego, który Kupujący w tym celu przekaże Sprzedającemu.

Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Kupujący nie zapłaci pełnej kwoty ceny zakupu w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy kupna-sprzedaży.

10. Postanowienia końcowe

Kupujący umożliwi Sprzedającemu wykonanie jego zobowiązań zgodnie z Ofertą/Umową i będzie współpracował ze Sprzedającym we wszelki niezbędny sposób.

Kupujący zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z wysyłaniem monitów oraz koszty dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający jest uprawniony do przeniesienia swoich roszczeń wynikających z Umowy na osobę trzecią.

Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedającego o każdej zmianie swoich danych identyfikacyjnych w terminie 5 dni roboczych od daty takiej zmiany.

Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z Umowy i/lub OWU lub z nimi związanych.

Zgodnie z ustawą nr 216/1994 Dz.U. Strony wyraźnie uzgadniają, że wszelkie spory majątkowe wynikające z niniejszej Umowy, a także spory, które mogą powstać w przyszłości ze stosunku prawnego ustanowionego niniejszą Umową, z wyjątkiem sporów powstałych w związku z egzekucją i sporów wynikających z postępowania upadłościowego, o ile nie zostaną rozwiązane za obopólną zgodą, będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z prawem Republiki Czeskiej przez Mgr. Daniel Janda, urodzony 1.4.1971, zamieszkały w Brnie, Fillova 105/8, kod pocztowy: 638 00. Arbiter wyznaczony na mocy niniejszej klauzuli arbitrażowej rozstrzyga spory bez ustnego przesłuchania, wyłącznie na podstawie pisemnych materiałów przedłożonych przez strony. Jeżeli jednak arbiter nie uzna materiałów pisemnych za wystarczające, będzie uprawniony do zarządzenia przesłuchania ustnego. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z prawem Republiki Czeskiej z zastosowaniem zasady uczciwości.

Koszty postępowania arbitrażowego wynoszą:

 1. opłata arbitrażowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 5.000 CZK. Opłata stanowi wynagrodzenie arbitra. Na uzasadniony wniosek arbiter może obniżyć opłatę;
 2. koszty specjalne poniesione w związku z rozprawą i rozstrzygnięciem sporu w postępowaniu arbitrażowym.

Odpowiednie przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio przy podejmowaniu decyzji o rekompensacie kosztów postępowania arbitrażowego. Wyrok arbitrażowy wchodzi w życie z dniem doręczenia prawomocnego orzeczenia sądu i podlega wykonaniu na drodze sądowej. O ile niniejsza klauzula nie stanowi inaczej, zastosowanie ma ustawa nr 216/1994 Coll.

Wzajemne stosunki umowne stron podlegają porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej, w szczególności ustawie nr 40/1964 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami. Do celów zawierania umów z elementem międzynarodowym, zgodnie z art. III rozporządzenia nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 17 czerwca 2008 r. (zwanego dalej "Rzym I"), niniejszym wybierają prawo czeskie jako prawo właściwe dla Umowy kupna-sprzedaży i niniejszych OWH, z wyłączeniem stosowania "Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów". Wybór ten pozostaje bez uszczerbku dla Artykułu VI Rzym I dotyczącego umów konsumenckich.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy i/lub OWH jest lub stanie się lub zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo) pozostałych postanowień Umowy i/lub OWH. W takich przypadkach strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub niewykonalne postanowienie ważnym i wykonalnym postanowieniem, które w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo będzie miało takie samo znaczenie i skutek, jakie miało postanowienie, które ma zostać zastąpione.

Z ostrożności prawnej, Strony niniejszym oświadczają, że w przypadkach zawierania umów z elementem międzynarodowym w odniesieniu do wszelkich sporów (z wyjątkiem sporów, w odniesieniu do których przyznano wyłączną jurysdykcję arbitra i/lub w związku z nimi) lub w przypadkach, w których prawomocnym orzeczeniem sądu stwierdzono by brak jurysdykcji arbitra na mocy niniejszego artykułu OWU, że zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 grudnia 2007 r. w sprawie jurysdykcji arbitra w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 257, z późn. zm.). 23 Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, który przewiduje wyłączną jurysdykcję Sądu Miejskiego w Pradze do rozstrzygania wszelkich przyszłych sporów wynikających z i/lub w związku z Umową i/lub OWU. Strony niniejszym ustanawiają również wyłączną jurysdykcję Sądu Miejskiego w Pradze do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Umową i OWU (z wyjątkiem sporów, w odniesieniu do których wyłączną jurysdykcję ma arbiter i/lub w związku z nimi).

Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem 1.4.2014 r. i są również dostępne na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający jest uprawniony do zmiany niniejszych OWH w dowolnym czasie. W takim przypadku OWH tracą ważność i skuteczność z dniem wejścia w życie późniejszych OWH.