kategória

Informácie

Katalóg a cenník

Katalog

ZEMAN katalog CZK - Open
ZEMAN katalog EUR - Open

Postup podávania sťažností

Vydané spoločnosťou TECHNOGROUP s.r.o. (ďalej len "predávajúci")

Slúži na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní sťažností na vady spotrebného tovaru.

Bol vypracovaný v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákona v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Článok 1

PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU VADNÉHO TOVARU

Ak predaný tovar nie je v čase prevzatia kupujúcim v súlade s kúpnou zmluvou alebo ak dôjde k vady zakúpeného tovaru, kupujúci si môže uplatniť svoje právo u predávajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru. Zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla počas záručnej doby v dôsledku opotrebovania alebo nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu, nemožno považovať za vadu.

Ak kupujúci uplatní právo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácie), manažér predajne alebo ním poverený zamestnanec je povinný rozhodnúť okamžite, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas potrebný na odborné posúdenie vady. Zamestnanec zodpovedný za vybavovanie sťažností musí byť prítomný v priestoroch počas prevádzkových hodín.

Reklamácie, vrátane odstránenia vád, sa musia riešiť:

  1. bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho uplatňovania,
  2. alebo v dlhšej lehote, na ktorej sa môže predávajúci a kupujúci dohodnúť.

Po uplynutí lehoty na vybavovanie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť podľa článku 6 tohto Reklamácie.

Manažér skladu alebo manažér predajne alebo ním poverená osoba prijme reklamáciu, ak je tovar riadne vyčistený, vysušený a posúdenie reklamácie nebráni všeobecným hygienickým zásadám.

Článok 2

MIESTO NA SŤAŽNOSŤ

Kupujúci by mal reklamáciu podať prednostne v obchode, kde bol tovar zakúpený. Kupujúci má však právo uplatniť si reklamáciu:

  1. v každej prevádzkarni patriacej predávajúcemu, v ktorej je možné reklamáciu reklamácie, berúc do úvahy sortiment predaného tovaru,
  2. v mieste alebo v mieste sídla predávajúceho.

Kupujúci je povinný preukázať, že jeho reklamácie sú oprávnené, t. j. že okrem výčitiek vád preukáže aj miesto , cenu tovaru a čas nákupu tovaru, čo najlepšie dokazuje s predajným dokladom, záručným listom alebo iným dôveryhodným spôsobom.

Článok 3

LEHOTA NA PODANÉ SŤAŽNOSTI

Predávajúci je zodpovedný za to, že predaný tovar je v súlade s kúpnou zmluvou pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré nastanú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote.

Lehota na reklamáciu (záručná doba) je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru v obchode. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný pri predaji vydať kupujúcemu záručný list, vyčísli rozsah a podmienky záruky. Ak to povaha prípadu umožňuje, namiesto záručného listu postačuje doklad o kúpe veci. Právo požadovať tovar voči kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej lehote.

Reklamáciu by mal kupujúci podať bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby bolo možné reklamáciu riadne posúdiť a vyriešiť. Záručnú dobu nie je možné zamieňať s bežnou životnosťou tovaru, t. j. s dobou, počas ktorej tovar pri správnom používaní a starostlivosti vydrží vzhľadom na svoje vlastnosti vzhľadom na účel a rozdiel v intenzite používania.

Ak sa reklamácia rieši výmenou chybného tovaru za nový, lehota na podanie reklamácie opäť uplynie od okamihu, keď kupujúci prevezme nový tovar.

Článok 4

KONFLIKT S KÚPNOU ZMLUVOU

Ak tovar nie je v súlade s kúpnou zmluvou, keď je prevzatý kupujúcim, kupujúci má právo, aby predávajúci dal tovar zadarmo v stave, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve, a to buď výmenou položky, alebo jej opravou, ak takýto postup nie je možný, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny položky alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí, ak kupujúci vedel o porušení kúpnej zmluvy pred prevzatím veci alebo spôsobil konflikt s kúpnou zmluvou sám.

Ak to nie je v rozpore s povahou prípadu alebo ak sa nepreukáže opak, konflikt s kúpnou zmluvou, ku ktorému dôjde počas prvých šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za existuje v čase prevzatia tovaru.

Článok 5

ODSTRÁNITEĽNÉ CHYBY

Vady sa považujú za odstrániteľné vady, ak ich odstránenie neovplyvňuje vzhľad, funkciu a kvalitu výrobkov a oprava sa môže vykonať správne v stanovenej lehote. Lehota na odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní alebo dlhšiu lehotu dohodnutú medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je povinný posúdiť povahu vady.

Predávajúci je povinný podať prípad do podmienky zodpovedajúcej kúpnej zmluve bezplatne a bez zbytočného odkladu, na žiadosť kupujúceho buď výmenou tovaru, ak to nie je neprimerané povahe vady, alebo jej opravou. Ak takýto postup nie je možný, kupujúci môže požiadať o primeranú zľavu z ceny veci alebo odstúpiť od zmluvy.

Ak je vada už použitého tovaru odstrániteľná, má kupujúci právo požadovať iba bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, pričom predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Doba od reklamácie až po dobu, kedy bol kupujúci povinný prevziať tovar po uplynutí opravy, sa nezapočítava do záručnej doby. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie (reklamačný lístok) o tom, kedy podal reklamáciu, ako aj o vykonaní opravy a trvaní opravy

Článok 6

NEOPRAVITEĽNÉ CHYBY

Chyby, ktoré nemožno úplne odstrániť v stanovenej lehote a ktoré bránia správnemu používaniu výrobku, sa považujú za nenapraviteľné chyby. Ak dôjde k nenapraviteľnej vady, kupujúci môže požadovať:

  1. výmena tovaru za inú bezchybnú,
  2. zrušenie kúpnej zmluvy (kupujúci vráti chybný tovar a obdrží vrátenie kúpnej ceny).

Ak dôjde k ďalšej nenapraviteľnej vady tovaru, ktorá nebráni jeho použitiu, a ak kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci má rovnaké práva ako v prípade nenapraviteľných vád, aj keď je tovar po predchádzajúcich dvoch opravách rovnako odnímateľnou vadaou alebo ak sú na tovare súčasne aspoň tri odstrániteľné vady.

Článok 7

TOVAR PREDÁVANÝ ZA NIŽŠIE CENY

Výrobky, ktoré majú chyby (chybné nové výrobky alebo použité výrobky), ktoré nebránia tomu, aby sa výrobok používal na určený účel, sa musia predávať len za nižšie ceny. Je potrebné upozorniť kupujúceho, že výrobok má vadu a akú vadu má, pokiaľ to už nie je zrejmé z povahy predaja. Predávajúci nezodpovedá za takéto vady nových alebo použitých výrobkov, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena. Ak skrytá vada obydli vadu výrobku predávaného za nižšiu cenu, ktorá bráni funkčnému použitiu na tento účel, kupujúci má právo reklamovať výrobok v súlade s článkami 3, 4, 5 a 6 tohto Reklamácie. Ak dôjde k ďalšej nenapraviteľnej chybe výrobku predávaného za nižšiu cenu, ale to nebráni jeho používaniu na tento účel, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

V prípade použitých položiek je možné skrátiť záručnú dobu na 12 mesiacov za predpokladu, že predávajúci sa týmto spôsobom dohodne s kupujúcim. Predávajúci je potom povinný túto lehotu vyhodí v doklade o kúpe tovaru.

Ak bola cena tovaru znížená v dôsledku predaja alebo posezónneho ďalšieho predaja a ak ide o predaj nového bezchybného tovaru, predávajúci je zodpovedný za vady tovaru predaného v plnom rozsahu.

Článok 8

Sporov

V sporoch vyplývajúcich z reklamácie súd rozhodne.

V Prahe 1.

Podpis zástupcu spoločnosti:

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť a je platný od 1.1.2014!
Vydavateľ: TECHNOGROUP s.r.o., Ceskomoravska 1181/21, 190 00 Praha 9
fax: +420 573 902 055
e-mail: info@zeman.cz
Registračné číslo: 2-2014