kategória

Informácie

Katalóg a cenník

Katalog

ZEMAN katalog CZK - Open
ZEMAN katalog EUR - Open

Ceník

ZEMAN ceník CZK - Open
ZEMAN ceník EUR - Open

Vyhlásenie o ochrane duševného vlastníctva

Vlastníkom a prevádzkovateľom https://zemanboots.com/ je ZEMAN / TECHNOGROUP s.r.o., so sídlom Českámoravská 1181/21, 190 00 Praha 9, ČÍSLO spoločnosti: 280 73 436, zapísaná v Obchodnom registri v Prahe, oddiel C, vložka 163295 (ďalej len "TECHNOGROUP"), ktorá je oprávnená vykonávať vlastnícke práva v súlade so zákonom č. 121/2000 Z. z., zákon o autorskom práve v znení neskorších predpisov, je oprávnený vykonávať vlastnícke práva na týchto webových stránkach. Spoločnosť TECHNOGROUP je upravená všetkými autorskými právami k vlastnému obsahu, vrátane vizualizácie a dizajnu stránky, akýchkoľvek obrázkov na tejto stránke, ako aj databáz na tejto stránke. Používatelia, ktorí navštívia webovú stránku https://zemanboots.com, sú povinní dodržiavať platné právne predpisy pri ich návšteve, konať v súlade s dobrými mravmi a týmto vyhlásením, nepoškodzovať dobré meno spoločnosti ZEMAN® a práva spoločnosti TECHNOGROUP s.r.o. alebo práva iných používateľov.

Používateľ sa zaväzuje najmä, že nebude:

  • používať všetky aj jednotlivé súčasti webovej stránky iné ako pre vaše vlastné použitie, t. j. najmä nebude kopírovať, sťahovať a šíriť obsah tejto webovej stránky nad rámec jej potreby;
  • zasahovať do používania webovej stránky inými používateľmi a zabrániť im akýmkoľvek spôsobom používať webovú stránku;
  • akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu spoločnosti TECHNOGROUP do obsahu alebo technickej povahy webovej stránky;
  • zasahovať do bezpečnosti webovej stránky;
  • používať webové stránky na odosielanie spamových a reťazových správ, odosielanie vírusov alebo akýchkoľvek škodlivých alebo škodlivých programov na lokalitu;
  • posielať na webovú stránku správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné alebo škodlivé programy;
  • vytvárať falošné správy na falšovanie identity používateľa alebo pokus o infiltráciu účtov iných používateľov.

Prístupom na túto webovú stránku Používateľ potvrdzuje, že sa s týmto vyhlásením oboznámil a súhlasil s ním.