kategória

Informácie

Katalóg a cenník

Katalog

ZEMAN katalog CZK - Open
ZEMAN katalog EUR - Open

Všeobecné podmienky

z ZEMAN / TECHNOGROUP s.r.o., IČO:28073436, so sídlom Českomoravská 1181/21, 190 00 Praha 9

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode http://zemanboots.com/, ktorý prevádzkuje spoločnosť ZEMAN / TECHNOGROUP s.r.o., IČO:28073436, so sídlom Českomoravská 1181/21, 190 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 163295. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim pri predaji tovaru medzi ZEMAN / TECHNOGROUP s.r.o., IČO:28073436, so sídlom Českomoravská 1181/21, 190 00 Praha 9, registr. v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 163295 (ďalej len "predávajúci") a jeho obchodných partnerov (ďalej len "kupujúci").

Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právom Českej republiky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal tieto obchodné podmienky, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Kupujúci je dostatočne oboznámený s týmito podmienkami a má možnosť sa s nimi oboznámiť pred samotnou realizáciou objednávky.

2. Definícia

2.1

Predávajúcim je (spoločnosť) ZEMAN / TECHNOGROUP s.r.o., IČO:28073436, so sídlom Českomoravská 1181/21, 190 00 Praha 9, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 163295.

2.2

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri nadväzovaní obchodných vzťahov poskytuje predávajúcemu len svoje kontaktné údaje potrebné na bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré si želá mať na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľ znamená:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba zapísaná v obchodnom registri (najmä spoločnosti),
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania, ako je advokácia atď.), a
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do registra podľa osobitného predpisu

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP alebo zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Individuálna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

2.3. Spotrebiteľská zmluva

Kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ alebo predávajúci.

3. Spracovanie osobných údajov

Celé nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho sa riadi zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla Objednať tlac%CC%8Ci%CC%81tko%20objednat.jpg) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa tohto e-shopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a máte nárok na ochranu svojich práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje budú uložené a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích strán.

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov a kliknutím na potvrdzujúcu ikonu kupujúci dobrovoľne súhlasí s tým, aby poskytnuté údaje v rozsahu, ktorý v konkrétnom prípade vyplnil, alebo ktoré boli o ňom získané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s prehliadaním internetovej stránky Prevádzkovateľa, boli spracúvané Prevádzkovateľom a Predávajúcim, ktorého údaje sú uvedené v preambule týchto obchodných podmienok, ako Prevádzkovateľom, za účelom ponúkania služieb a produktov Prevádzkovateľa, zasielania informácií o činnosti Prevádzkovateľa, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing) v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 480/2004 Z. z, po dobu do odvolania tohto súhlasu ( napr. zaslaním akejkoľvek správy na e-mail: info@zeman.cz). Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním uvedených osobných údajov tretiu stranu ako sprostredkovateľa.

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu a poskytuje jej výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Z. z, o ochrane osobných údajov, t. j. najmä, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné, že dotknutá osoba má právo na prístup k nim, má právo kedykoľvek písomne odvolať uvedený súhlas na adrese prevádzkovateľa a ďalej má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade porušenia svojich práv a žiadať primerané prostriedky nápravy, ktorými sú napr. dotknutá osoba má právo na tieto prostriedky nápravy: zdržanie sa takéhoto konania prevádzkovateľa, nápravu situácie, ospravedlnenie, opravu alebo doplnenie, blokovanie alebo likvidáciu osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj na uplatnenie ďalších práv podľa § 11 a 21 tohto zákona. Ak si Kupujúci želá opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracúva, môže o to požiadať na e-mailovej adrese info@zeman.cz alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

4. Objednávka a uzavretie zmluvy

Kupujúci je oprávnený objednať si tovar od predávajúceho prostredníctvom objednávkového systému e-shopu alebo telefonicky.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky, prípadne telefonickou objednávkou kupujúceho spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu tento súhlas informatívnym e-mailom na uvedený e-mail, toto potvrdenie však nemá vplyv na vznik zmluvy. Výslednú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

Z kapacitných a ekonomických dôvodov nie je predávajúci schopný dlhodobo skladovať niektoré druhy menej predávaného tovaru. Pri objednávke tovaru v hodnote nad 27 000 Kč sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zálohu vo výške 50 % z predajnej ceny tovaru. Predávajúci je povinný objednať tovar u dodávateľa až v okamihu zaplatenia celej výšky zálohy kupujúcim. Na úhradu zálohy predávajúci akceptuje platobné podmienky uvedené v časti 6 týchto VOP v položkách Platba bankovým prevodom, Platba cez PayPal (Visa, MasterCard). Záloha sa vracia len v prípade, ak predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru kupujúcemu.

Tieto VOP sú vypracované v českom jazyku, pričom kúpna zmluva môže byť tiež uzavretá len v českom jazyku. Spotrebiteľ, ktorý má trvalý pobyt v členskom štáte Európskej únie mimo územia Českej republiky alebo ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Českej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zistiť, či pri spracovaní údajov pred zadaním objednávky nedošlo k chybám, ani tieto chyby opraviť. Uzavretá kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim a je prístupná kupujúcemu na požiadanie do 1 roka odo dňa jej podpísania.

5. Cena a platba

Ponuka a ceny uvedené v internetovom obchode predávajúceho sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné,
a dovtedy, kým ich predávajúci takto ponúka v internetovom obchode. Náklady na dopravu na
sú uvedené v časti "Dodacie lehoty a podmienky". Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku znáša kupujúci. Konečná vypočítaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená vrátane nákladov na dopravu. Cena uvedená za tovar v čase jeho objednania kupujúcim platí ako cena pri uzatvorení zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako dodací list. Kupujúci môže prevziať tovar v zásade až po jeho úplnom zaplatení, ak nie je dohodnuté inak.

Ak kupujúci vykoná platbu a predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, predávajúci bezodkladne vráti plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov závisí od zvoleného spôsobu vrátenia, ale nesmie presiahnuť 30 dní od vzniku tejto nemožnosti.

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia. Predávajúci akceptuje tieto platobné podmienky:

 • Platba pri prevzatí tovaru
 • Platba bankovým prevodom
 • Platba cez PayPal (Visa, MasterCard)
 • Platba pri dodaní

6. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tovaru kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, čím na kupujúceho prechádza aj nebezpečenstvo škody na tovare.Dostupnosť produktu je vždy uvedená v detailoch tohto produktu. Dodacia lehota závisí od dostupnosti výrobku, platobných podmienok a dodacích podmienok a je maximálne 30 dní. V bežných prípadoch odosielame tovar do 2 pracovných dní od zaplatenia celej kúpnej ceny. Konečný dátum dodania je vždy uvedený v e-maile potvrdzujúcom objednávku. Kupujúci dostane spolu so zásielkou daňový doklad/faktúru.

V záujme efektívnosti doručenia si predávajúci vyhradzuje možnosť zaslať tovar kupujúcemu vo viacerých dodávkach, pričom kupujúci uhradí poštovné len za prvú dodávku.

Dodacia lehota pre tovar, ktorý má kupujúci zaplatiť pri prevzatí, t. j. pri dodaní, začína plynúť dňom platného uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV týchto VOP. V prípade, že si kupujúci zvolil inú možnosť platby ako platbu tovaru pri jeho prevzatí, dodacia lehota začína plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t. j. od pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

Predávajúci akceptuje tieto dodacie podmienky:

 • Česká pošta
 • EMS
 • Zasilkovna.cz
 • Zaslat.cz
 • TNT

Do 7 dní od nákupu ponúkame možnosť bezplatnej výmeny tovaru, pričom v rámci tejto bezplatnej výmeny je možné tovar kupujúcemu zaslať 1-krát, a to buď zaslaním novej veľkosti tovaru, alebo iného výrobku.

V prípade, že kupujúci vráti tovar predávajúcemu do 7 dní, znáša náklady na poštovné kupujúci. V prípade objednávky tovaru v hodnote vyššej ako 10000,- Sk znáša náklady na dopravu a platbu predávajúci.

7. Záruka a servis

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačené, že sa má používať v súlade s osobitnými právnymi predpismi, záručná doba uplynie uplynutím tejto doby.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním. V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena. V prípade použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim.

Na uplatnenie nároku na záručnú opravu je potrebné predložiť doklad o kúpe (pokladničný blok, faktúru, lízingovú zmluvu) alebo záručný list. V prípade zaslania tovaru predávajúcemu je potrebné tovar zabaliť na prepravu tak, aby sa počas prepravy nepoškodil.

Predávajúci poskytne kupujúcim pozáručný servis. V prípade odoslania tovaru predávajúcemu musí byť tovar zabalený na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Opravený tovar bude kupujúcemu zaslaný na dobierku prostredníctvom Českej pošty, pričom k cene opraveného tovaru bude účtované poštovné vo výške 100,- Kč.

8. Postup podávania sťažností

V prípade, že sa počas záručnej doby vyskytne chyba, má kupujúci v závislosti od povahy chyby pri uplatnení záruky tieto práva:

v prípade odstrániteľnej vady:

 1. právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
 2. právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, pokiaľ to nie je neprimerané povahe chyby
 3. v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch 1) a 2) vyššie právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

v prípade neodstrániteľných chýb:

 • právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

v prípade odstrániteľnej vady, ak kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu opakovaného výskytu vady po oprave (t. j. tovar bol už 3-krát reklamovaný pre tú istú vadu) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád

 • právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

v prípade iných neodstrániteľných vád a ak spotrebiteľ nepožiada o výmenu tovaru:

 • právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamácie je možné podať predávajúcemu vo všetkých jeho prevádzkach alebo v iných opravovniach, a to:

 1. 687 09 Boršice 224

Sťažnosti sa nevzťahujú na tieto prípady:

 • ak sa preukáže, že vada alebo poškodenie boli spôsobené nesprávnym používaním, porušením návodu na používanie alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho
 • preukázateľný zásah do tovaru v prípade vád spôsobených bežným opotrebovaním spotrebného tovaru s určenou dobou používania podľa osobitných právnych predpisov, ak sa takáto reklamácia uplatňuje
 • po uplynutí tejto lehoty
 • závady spôsobené prírodnými katastrofami

9. Ukončenie zmluvy

Vzhľadom na povahu uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií do 7 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má ďalej právo odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára Kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy zašle predávajúci kúpnu cenu na bankový účet kupujúceho, ktorý kupujúci na tento účel oznámi predávajúcemu.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci umožní predávajúcemu plniť jeho povinnosti v súlade s ponukou/zmluvou a bude s predávajúcim spolupracovať všetkými potrebnými spôsobmi.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti so zasielaním upomienok, a náklady na vymáhanie prípadných pohľadávok.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo zmluvy na tretiu osobu.

Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich identifikačných údajov do 5 pracovných dní odo dňa takejto zmeny.

Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia maximálne úsilie na priateľské vyriešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo VOP alebo v súvislosti s nimi.

Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 216/1994 Z. z. výslovne dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, ako aj spory, ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť z právneho vzťahu založeného touto zmluvou, s výnimkou sporov vzniknutých v súvislosti s exekúciou a sporov z insolvenčného konania, pokiaľ nebudú riešené vzájomnou dohodou, budú rozhodované podľa právneho poriadku Českej republiky rozhodcom Mgr. Daniel Janda, nar. 1.4.1971, bývajúci v Brne, Fillova 105/8, PSČ: 638 00. Rozhodca vymenovaný podľa tejto rozhodcovskej doložky rozhoduje spory bez ústneho pojednávania, len na základe písomných materiálov predložených stranami. Ak však rozhodca nepovažuje písomné materiály za dostatočné, je oprávnený nariadiť ústne pojednávanie. Rozhodcovské konanie sa uskutočňuje v súlade s právom Českej republiky a uplatňuje sa zásada spravodlivosti.

Náklady na rozhodcovské konanie sú:

 1. rozhodcovský poplatok je 5 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 5 000 Kč. Poplatok predstavuje odmenu rozhodcu. Na základe odôvodnenej žiadosti môže rozhodca poplatok znížiť;
 2. osobitné náklady vzniknuté v súvislosti s prejednávaním a rozhodovaním sporu v rozhodcovskom konaní.

Pri rozhodovaní o náhrade trov rozhodcovského konania sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Rozhodcovský rozsudok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia konečného súdneho rozhodnutia a je súdne vykonateľný. Ak nie je v tomto ustanovení ustanovené inak, uplatňuje sa zákon č. 216/1994 Z. z.

Vzájomný zmluvný vzťah zmluvných strán sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Na účely uzatvorenia zmluvy s medzinárodným prvkom si v súlade s článkom III nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, ktoré prijali Európsky parlament a Rada Európskej únie 17. júna 2008 (ďalej len "Rím I"), týmto volia ako rozhodné právo pre kúpnu zmluvu a tieto VOP české právo s vylúčením aplikácie "Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru". Touto voľbou nie je dotknutý článok VI Rím I týkajúci sa spotrebiteľských zmlúv.

V prípade, že niektoré ustanovenie Zmluvy a/alebo VOP je, stane sa alebo sa zistí, že je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť (v maximálnom rozsahu povolenom zákonom) ostatných ustanovení Zmluvy a/alebo VOP tým nie je dotknutá. V takýchto prípadoch sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré bude mať v maximálnom rozsahu povolenom zákonom rovnaký význam a účinok, ako malo ustanovenie, ktoré sa má nahradiť.

Z dôvodu právnej opatrnosti zmluvné strany pre prípady uzatvárania zmlúv s medzinárodným prvkom pre akékoľvek spory (okrem sporov, v ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a/alebo v súvislosti s nimi) alebo pre prípady, v ktorých by bolo právoplatným rozhodnutím súdu zistené, že nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, vyhlasujú, že v súlade s čl. 23 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ktoré stanovuje výlučnú právomoc Mestského súdu v Prahe rozhodovať akékoľvek budúce spory vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo VOP a/alebo v súvislosti s nimi. Zmluvné strany týmto tiež stanovujú výlučnú právomoc Mestského súdu v Prahe pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov, na ktorých riešenie má výlučnú právomoc rozhodca a/alebo v súvislosti s nimi).

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2014 a sú k dispozícii aj na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci je oprávnený tieto VOP kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.